می 3, 2020

جلسه 2 مهارت های مدیران

فایل PDF فایل صوتی :
آوریل 22, 2020

جلسه 1 مهارت های مدیران

آوریل 18, 2020

مدیریت ریسک استعداد: واژه ای نوظهور و حیاتی

بسیاری از ما کارکنان سازمانی، همواره حس میکنیم که به عنوان استعدادی در سازمان نادیده انگاشته شده و در نتیجه حق و حقوقی که سزاوار آن […]
مارس 3, 2020

The Relationship between MIS Dimensions and Organizational Entrepreneurship in S.S.S.O. (Shiraz Social Security Organization)

مارس 3, 2020

The Impact of Organizational Slack Management on the Relationship Between Organizational Slack and Innovation Performance Through Information Sciences Technology in an Iranian University

مارس 3, 2020

Structural equation modelling for organizational intelligence and organizational culture by considering organizational knowledge management as an intermediary

مارس 3, 2020

Risks Appraisal of Information and Communication Technology Project phases By Shannon Entropy

مارس 3, 2020

Relationship between knowledge management and intellectual capital by intermediary role of organizational culture

مارس 3, 2020

Relation Between Organizational Intelligence and Organizational Knowledge Managment Development